Tăng Cảm Xúc Bài Viết Facebook

.
Lưu ý: Nên Buff dư thêm 10 - 20% trên tổng số lượng để tránh tụt chút ít.
( Tương Tác x )
Lưu ý

Like Việt - (Đang Chậm) - Loại này hiện đang bị Chạy quá số lượng Like

- Chú ý Bài viết  Không mở Công Khai Lỗi Hệ Thống Sẽ Không Hoàn Tiền

- Bài viết Chỉnh sửa, Lùi ngày không lên Like Hệ Thống Không Xử Lý. Vui Lòng Chú ý!
- Không Order 2 ID cách nhau quá gần, phải đợi Đơn cũ Chạy xong nếu không sẽ bị Trùng!