Gói Comment Ngày & Tháng Facebook

Từ khóa để Hệ thống nhận diện và Chạy, Nếu muốn Chạy tất cả Bài viết thì bỏ trống Từ khóa.
Tổng Comment = Tổng số dòng, Hệ thống tự động Tính 1 dòng sẽ là 1 Comment.
Nhấn vào Sticker bên dưới để chọn Sticker, Nếu không cần vui lòng bỏ qua.
Up ảnh lên: đây và dán link ảnh vào bên dưới
Nếu chạy Comment ảnh thì không chọn Sticker, Nếu chọn cả 2 sẽ không chạy được!
( Comment x x Ngày : 30)